ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       Core Knowledge
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
 

วิสัยทัศน์

 
 

เป็นผู้นำทางด้านพยาธิวิทยาระดับชาติโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200