ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       Core Knowledge
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
 

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 
 

๑. การวิจัย การพัฒนา องค์ความรู้ด้านพยาธิวิทยากายวิภาค

๒. ประเมินเทคโนโลยีทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค

๓. การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค

๔. ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาคได้มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

๕. สนับสนุนสถานบริการในเครือข่ายให้มีห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

๖. เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาคระดับชาติ (Training Center)

๗. สร้างความร่วมมือด้านวิชาการทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาคกับหน่วยงานของรัฐ และเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ

๘. พัฒนาการบริการทางการแพทย์ด้านพยาธิวิทยาการวิภาคทุกระดับให้ได้มาตรฐาน

๙. พัฒนางานด้านสนับสนุนด้านบริการ และวิชาการให้ได้มาตรฐาน (ISO ด้าน Back office)

๑๐. พัฒนางานด้านพยาธิวิทยากายวิภาคเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

 
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200