ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       Core Knowledge
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบสถาบันพยาธิวิทยา

 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านพยาธิวิทยา
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านพยาธิวิทยาแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
3. จัดให้มีบริการตรวจและวินิจฉัยทางการแพทย์ สาขาพยาธิวิทยาเพื่อพัฒนาวิชาการแพทย์เฉพาะทางด้านพยาธิวิทยา
4.ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยาให้แก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200