ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       Core Knowledge
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
 

พยาธิแพทย์

 
 
นายแพทย์ทรงคุณ  วิญญูวรรธน์ โทร 02-354-8208-15 ต่อ 120
แพทย์หญิงภานินี  ถาวรังกูร โทร 02-354-8208-15 ต่อ 122
แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์  เลิศสถิตย์ โทร 02-354-8208-15 ต่อ 132
แพทย์หญิงสมฤทัย  ช่วงโชติ โทร 02-354-8208-15 ต่อ 118
แพทย์หญิงพิริยา  สุทธิเรืองวงศ์ โทร 02-354-8208-15 ต่อ 138
แพทย์หญิงเฟิร์น ชาญด้วยวิทย์ โทร 02-354-8208-15
แพทย์หญิงจุไรอร อุณหสูต โทร 02-354-8208-15 ต่อ 133
แพทย์หญิงสิริไพลิน ศิริวสุนธรา โทร 02-354-8208-15 ต่อ 243
นายแพทย์สิทธิพงษ์ วังสะวิบูลย์ โทร 02-354-8208-15 ต่อ 139
นายแพทย์กฤษฏ์ สุวรรณภูมิ โทร 02-354-8208-15 ต่อ 134
 
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200