ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       Core Knowledge
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
     
 

ประวัติความเป็นมาของสถาบันพยาธิวิทยา

 
        สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2517 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 210 ในช่วงที่ ฯพณฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ได้มองการสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว และตระหนักถึงความสำคัญของพยาธิวิทยา โดยเฉพาะความจำเป็นของวิทยาการสาขานี้ที่มีต่อการบำบัดรักษาโรค สามารถจะดำเนินการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนผู้เจ็บป่วย  
     
 

ดังนั้น สถาบันพยาธิวิทยาจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่การฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรระดับต่าง ๆ ทางพยาธิ-วิทยาเพื่อตอบสนองความขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้ของกระทรวงสาธารณสุขการค้นคว้าวิจัยเพื่อหาสาเหตุของโรค ตลอดจนรวบรวมข้อมูลทางพยาธิวิทยา การบริการงานพยาธิวิทยา ให้แก่หน่วยราชการของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคและเป็นศูนย์ประสานงานพยาธิวิทยาให้แก่แพทย์ทั้งในและนอกประเทศ

   
         
        อัตรากำลัง ในระยะแรกมีเพียง 22 คน เป็นพยาธิแพทย์ 7 คน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ 15 คน ซึ่งทั้งหมาดนี้ได้ย้ายมาจากแผนกพยาธิวิทยาของโรงพยาบาลหญิง หรือโรงพยาบาลราชวิถีในปัจจุบัน โดยมี พ.ญ. นวรัตน์ ณ สงขลา เป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ สภาพการทำงานในระยะนั้นเป็นการให้บริการด้านพยาธิวิทยาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีลักษณะงานเป็นหน่วยงานบริการกลาง แต่งานส่วนใหญ่ได้มาจากโรงพยาบาลหญิง การเงินงบประมาณ จึงยังคงแฝงอยู่ในงบประมาณของโรงพยาบาลนั้น จนถึงปีงบประมาณ 2519 สถาบันพยาธิวิทยา จึงได้รับงบประมาณเป็นของตนเอง การบริหารและ การจัดการต่าง ๆ มีความคล่องตัวมากขึ้น พร้อมทั้งภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุขก็เพิ่มขึ้นด้วย กล่าวคือ รับผิดชอบในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยา หลักสูตร 3 ปี ตามมาตรฐานที่แพทยสภากำหนด (ต่อมาได้รับอนุมัติเพิ่มเติมเป็นสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค และสาขาพยาธิวิทยาทั่วไป) จากปีงบประมาณ 2519 ถึงปัจจุบัน สถาบันฯ ได้ผลิตพยาธิแพทย์ให้แก่ส่วนราชการไปแล้วจำนวน 19 คน (ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา ไม่มีผู้สมัครเข้าอบรม)

      ปีงบประมาณ 2520 ได้เริ่มจัดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา หลักสูตร 1 ปี และหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา โดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนพนักงานวิทยาศาสตร์- การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา หลักสูตร 1 ปี ทั้งนี้ เพื่อ ส่งไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของประเทศเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรทางพยาธิวิทยา การอบรมทั้ง 2 หลักสูตรได้เริ่มขึ้นครั้งแรกปี 2521 สถาบันพยาธิวิทยาได้ผลิตแพทย์ สาขาพยาธิวิทยาหลักสูตร 1 ปี จำนวน 1 คน ส่วนหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา จำนวน 17 คน (หลักสูตรเดิมและใหม่) จนถึงปี 2537 มีผู้สำเร็จการศึกษารวม 273 คน

      ปีงบประมาณ 2524 ได้ขยายงาน โดยการจัดตั้งโรงเรียนเวชสาธิตหลักสูตร 1 ปีขึ้น โดยรับนักเรียน ผู้จบ ม.ศ. 5 หรือ ม.6 หรือ ปวช. ด้านศิลปกรรม เข้าศึกษาจนถึงปี 2537 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 13 รุ่น รวม 265 คน และปรับปรุงหลักสูตรวิชาเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยกำหนดความรู้พื้นฐานของผู้เข้าเรียนเพิ่มจากเดิมวุฒิ ม.ศ. 3 เป็น ม.ศ. 5 หรือ ม.6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีขีดความสามารถ และหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้น และในปี 2538 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับทั้ง 2 หลักสูตรไปดำเนินการเอง สถาบันฯ จึงรับผิดชอบสนับสนุนด้านการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพียง อย่างเดียว

      อาคารของสถาบันพยาธิวิทยา เมื่อรับโอนจากโรงพยาบาลหญิงเป็นอาคารเดียว 3 ชั้น ในปี 2524 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอีก 1 หลัง 3 ชั้น ซึ่งอยู่ด้านหลังของอาคารเดิมและได้เชื่อมติดต่อกันดังปรากฏอยู่ทุกวันนี้ การก่อสร้างได้แล้วเสร็จปีงบประมาณ 2525 ในปี 2525 นี้ได้เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาเซลล์-วิทยา หลักสูตร 4 สัปดาห์ เป็นรุ่นแรก แต่ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2 ปี 2526 มีผู้สมัคร 4 คน มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเซลล์วิทยานี้รวม 9 คน

      ในปีงบประมาณ 2526 อัตรากำลังของสถาบันฯ บางส่วนได้ถูกตัดโอนไปฝ่ายพยาธิวิทยาโรงพยาบาลราชวิถี ทำให้การดำเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ก็ได้พยายามจัดลำดับและปฏิบัติภารกิจจนผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้

      ปีงบประมาณ 2529 ได้ริเริ่มจัดทำโครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าที่โสตทัศน-ศึกษา, หลักสูตรการฟื้นฟูวิชาการสำหรับเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา และจัดการประชุมวิชาการสำหรับพยาธิแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200