ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       Core Knowledge
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
 

กลุ่มภารกิจสถาบันพยาธิวิทยา

 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
และกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

1. กำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ (หมายถึงแต่ละกลุ่มภารกิจนำเสนอแล้วงานบริหารรวบรวมดำเนินการ)
2. จัดทำแผนเงินงบประมาณ และเงินบำรุง รวมทั้งติดตามและประเมินผล
3. วางแผนและจัดอัตรากำลัง และการประเมินบุคคล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของสถาบันฯ
4. บริหารจัดการงานธุรการทั่วไป และงานสารบรรณ
5. บริหารจัดการด้านการเงิน และการพัสดุ
6. ดูแลความปลอดภัย และสงบ เรียบร้อยของสถาบันฯ
7. ดูแลระบบสื่อสาร และสาธารณูปโภค
8. ดำเนินการประชาสัมพันธ์

 

สำหรับหัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
      เพิ่มเติมเรื่อง วางแผน และจัดทำกำลังคนให้เหมาะสมกับงานและนำเสนอคณะกรรมการบริหาร สถาบันฯ  ให้ความเห็นชอบ

กลุ่มภารกิจด้านบริการเฉพาะทาง

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
และกลุ่มภารกิจด้านบริการเฉพาะทาง

1. กำหนดนโยบายและวางแผนในการให้บริการทางพยาธิวิทยา
2. วางแผนและจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน และเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ให้ความเห็นชอบ
3. ให้บริการทางพยาธิวิทยา
4. ดำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพบริการทางพยาธิวิทยา
5. สนับสนุนส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และการวิจัย

กลุ่มภารกิจด้านถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
และกลุ่มภารกิจด้านถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

1. กำหนดนโยบายและวางแผนดำเนินการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน
2. วางแผนและจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับงานและเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ให้ความเห็นชอบ
3. วางแผนและดำเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
4. ดำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาคุณภาพบริการ/วิชาการ และงานวิจัย

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
และกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาคุณภาพบริการ/วิชาการ และงานวิจัย 

1. ประสานส่งเสริม และสนับสนุนด้านธุรการในการดำเนินงานวิจัยและค้นคว้า
2. วางแผนและจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน และเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ให้ความเห็นชอบ
3. เผยแพร่ผลงานวิจัยและการประยุกต์ใช้
4. วางแผนและดำเนินการประเมินการใช้เทคโนโลยี
5. กำหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ
6. วางแผนและดำเนินการพัฒนางานสารสนเทศ
7. สนับสนุนส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้

 
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200